Marifet Yolu - Ahmet er-Rifai

"Sırr-ı hakikat aşikardır. Marifet sancağı açılmıştır, vuslat kapısı da açıktır. Sizin bu yüksek hakikatleri göremeyişiniz dünya sevgisinden ve ölümü unutmanızdandır. Hayret o kimseye ki, öleceğini bilir, fakat ölümü unutur. Dünyadan ayrılacağını bilir ama ona gönülden bağlanır ve günlerini dünya sevgisiyle heba eder. Yine hayret şu kimseye ki, Rabbine döneceğini bilir fakat O’ndan kopup masivaya iltifat eder..."

Nur ve Zulmet - Gazzali / Bursevi / Nesefi

"Nur idrakten ibarettir ve sözü edilen nurani beşer ruhlarının mertebeleri de bir idrak durumundan ibarettir. Bunun tersi olan idraksizlik durumu ise Kur’an’da zulmet olarak tanımlanmıştır. Hidayet yolundan çevrilmiş olan batıldır, zulmettir. Çünkü zulmet, Hakk’a götürmediği gibi batıla da götürmez. İmanı olmayanların akılları tersine döner. Diğer idrakleri de böyledir. Dalalete düşmelerine yardımcı olur..."

Tao Te Ching - Lao Tse

Burada, M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış büyük Çinli bilge Lao-Tse'nin, varoluşun ve insanın (İnsan-ı Kamil'in) hakikatine ilişkin derin hikmetler içeren kitabı "Tao Te Ching"in Türkçe çevirisini okuyabilirsiniz.

İnsan Varoluşunun Anlamı (Cüz ve Kül)

"Zaman yok! Zaman, toptan inkârdır. Aynı anda cesedinle dünyada, nefsinle berzahta ve ruhunla da ahirettesin. Bütün bunlar ne birbirine duhûl etmiştir (içiçe girmiştir), ne de ayrıdır. Birinden diğerine geçiş yoktur ki mekan olsun, geçmek için zaman olsun. Seni ayıran, zannındır. Cesedini, nefsini ve ruhunu birbirine asıl edersen görürsün ki, her üç alemde aynı anda mevcutsun, an içinde her üç alemi birden yaşarsın, zaman ortadan kalkar. Var zannettiğin senin mevcudiyetin de ortadan kalkmış olur. Vacibü’l Vücud, ışık olan gerçek varlığı ile senden belirir ve seninle, sende, senden saltanatını icra eder..."

Abdülkadir Geylani'nin Büyük Duası
Abdülkadir Geylani'nin "Vird-i Kübra" olarak anılan bu duası bizlere kendi hakikatimizin idrakine varabilmemiz için nasıl bir istikamet üzre olmamız gerektiğini büyük bir açıklıkla ortaya koyuyor...

Kızılderililerin Yüce Ruh duası
Lakota Siyu kızılderililerinin şefi Sarı Çayırkuşu'nun aktardığı bu dua kızılderililerin Yüce Ruh'a yakarışlarındaki derin bilgeliği açığa vuruyor...
Kutsal Bağış / Abdülkadir Geylani
"Allah bana buyurdu ki: Ey Gavs, Biz mekânın mekânıyız. Bize mekân yoktur. Ve Biz insanın sırrıyız, insan da Bizim sırrımızdır. İnsan yoktur, Biz varız ve Biz, insanın gayrı değiliz..."
Tenzih ve Teşbih / Muhyiddin ibn Arabi
"Allah’ı ilahî bilgilendirilme yoluyla bilir hale gelen kişi, tenzih ve teşbihi birleştirir. Allah’ı tenzih edilmesi gereken yerde tenzih ve teşbih edilmesi gereken yerde teşbih eder..."
İrfan Meclisinden Hakikatler / Osman Kemalî
"Hiçbir şeyi kendi gönlün haricinde arama. Âlem-i zuhur’da gördüğün her varlık, aslında bir hakikatın sembolünden başka bir şey değildir. Eşyanın hakikatı ise Allah’dır. O halde, Zemzem’i gönlündeki Kâbe’nde bulup içmeye bak. O zaman hakikat sana açılmış olmaz, sen açılan hakikatın kendisi olmuş olursun..."
Rüyada Gördüğümüz Nedir? / Şeyh Bedreddin
"Rüyada görülenler, ancak kişinin kendi düşündükleridir. Gönül tasavvur etmekten hiçbir zaman geri durmaz. Düşünceler, uyurken olduğu gibi uyanıkken de insanın aklından geçer. Düşünceler ne denli arınmışsa, rüyaya da o denli doğru aktarılırlar..."

Üstad'a Hürmet
Burada Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Şeyh Galib'in hakikat ve irfan yolunda kendilerine kılavuzluk eden üstadlarına çok derin bir sevgi ve hürmetle yazdıkları iki şiiri okuyacaksınız.
Ahadiyet Risalesi / Muhyiddin ibn Arabi
"Hamd ve şükür, Kendinden önce bir başkası olmaksızın Evvel olan yüce Allah’a mahsustur. Evvel olan yalnızca O’dur ve O’nun birliğinden [vahidiyet] başka son yoktur. Son ancak O’nunladır ve son O’dur. O hep vardır: O’nunla son yoktur, yakınlık uzaklık da yoktur; bir arzu veya bir istek de yoktur, zaman da yoktur, üst veya alt da yoktur, mekân da yoktur, âlem de yoktur. Allah önceden nasıl idiyse şimdi de öyledir. O’nun varlığı sonsuzdur. O, birlik olmaksızın Bir’dir ve teklik olmaksızın Ahad’dır..."
Yunus Emre Şiirine Niyazi-i Mısri'nin Şerhi
Bu bölümde Niyazi-i Mısri, Yunus Emre'nin "Çıktım erik Dalına, anda yedim üzümü..." dizesiyle başlayan şiirini sufi bakış açısıyla şerh ediyor...
Füsus El Hikem / Muhyiddin ibn Arabi
Burada Füsus El-Hikem'in Ersin Balcı tarafından 2001 yılında tamamlanan Türkçe çevirisini okuyabilirsiniz. Yakında, Füsus şerhlerinden yararlanılarak hazırlanan metin açıklamalı bir versiyonu daha eklenecek.
The Architect of Love / Poems by Niyazi-i Mısri
Bu bölümde 17. yüzyıl sufilerinden Niyazi-i Mısri'nin Divan'ında yer alan şiirlerin İngilizce çevirilerini okuyabilirsiniz. Ayrıca bu bölümde İngilizce bir önsöz ve yine İngilizce bir sözlükçe de yer alıyor.

Her yönüyle Budizm
Buda'nın Yaşam Öyküsü — Soylu Dört Hakikat — Sekiz Aşamalı Soylu Yol — Ahlâk Kuralları — Karma ve Genedoğum — Boşluk — Tai Theravada Geleneğinde Meditasyon Öğretimi — Budist Semboller ve Mudralar — Dhammapada
Ruh Nedir? / Hasan Lütfi Şuşud
“Ruh bahsi geçiyormuş bir mecliste, Cüneyd-i Bağdadî huzurunda, Cüneyd hazretleri buyurmuş: “Ruhlarımız gölgelerimizdir, gölgelerimiz ruhlarımızdır.” Gölge ile kastettiği bedenlerimiz, cisimlerimiz; bedenlerimiz aynı ruhlarımız, ruhlarımız aynen bedenlerimizdir. Beşer tarihinde söylenmiş en büyük sözlerden biridir, ruh bahsinde, ki; nihai bahislerden değildir, vasat bahislerdendir. Teyidi, Kuran-ı Azimüşşan’da var: “Senden ruhu sormaya geliyorlar, senden ruhu sorarlar; de ki: Kul er-ruh min emri rabbi. De ki: Ruh Rabbimin bildiği işlerdendir, Rabbimin umurundandır.”
İnsanın Yaratılışının Amacı / Mevlâna Câmî
"İnsanlar kendileri için yaratıldıklarına inanırlar. Kafalarına yatar görünen her şeyin iyi ve mükemmel olduğunu düşünürler. Ama kafalarına yatmadığını tahayyül ettikleri şeyleri noksan görürler. Bu bakış başlıbaşına hatadır çünkü Allah için yaratılmışlardır..." İranlı Sufi Mevlânâ Câmî'nin (1414-1492) burada okuyacağınız şiiri bu sözlerle başlıyor...
Lâ Makam (Makamsızlık Makamı) / Muhyiddin ibn Arabi
"Bir kimse bir halin hükmü altına girerse, ancak onunla bilebilir, onunla sıfatlanır ve onunla biçim alır. Ama Muhammedî olanın makamlarla olan ilişkisi, isimlerin Allah’la olan ilişkisiyle aynıdır. Vasıflandırıldığı makamla biçim almaz. Tersine, her nefeste, her anda, her halde; o nefesin, o anın, o halin gerektirdiği biçimi alır. Böyle olunca, kayıtlanmışlığı kalmaz. Çünkü ilahî özellikler her an için değişir ve o kimse de onların değişmesiyle uyumlu bir şekilde değişir."
10 Derste Buda İmgelerini Anlama Kılavuzu
Bir Buda imgesi gördüğünüzde onu tanıyabiliyor ve bu imgeyle iletilmek istenen mesajı anlayabiliyor musunuz? Buda imgeleri, ister Hindistan’da, ister Tibet’te veya başka bir yerde çizilmiş bir resim veya yontulmuş bir heykel olsun, evrensel bazı özellikleri paylaşır. Aynı şekilde, Buda’nın “mudra” olarak adlandırılan el duruş biçimleri de belli anlamlar taşır.

Sarvesham Shanti Mantra
"Sarveshaam mantra" ibadetlerin yapıldığı ve duaların edildiği ortamda uyum ve dinginliği sağlamak için söylenen shanti [yani, barış] mantralarından biridir. Burada bu mantrayı dinleme imkânı bulacaksınız...
İlahi İsimler ve Örtünmenin Gerçek Anlamı / Cahit Benövenli
"...Böylece, bir yaprağın iki yüzü gibi olan Âdem/alem (ruh/beden) arasındaki sır çözülmüş olur. Birlik gerçekleşir, “örtü” delinip geçilir, Cebrail’in Allah’tan getirdiği “OKU!” emrini kabul edebilecek kalb tecelli eder. İşte bu tecelliye her an açık olabilme haline, makamına Allah Ehli “edeb” demektedir. Yapay, öğrenilmiş örtü hiçliğini idrak etmiş; gerçek örtü tecelli etmiştir artık…"
Yolun Sonundaki Gerçeklik
"Yıllar boyu kendi varlığımı hiçlikten devşirdim. Sonra bir hamlede, bu iş bitti. Ve böylece, bir zamanlar her kimsem, ondan kurtuldum, bulunuştan kurtuldum, korkudan ve ümitten kurtuldum, sonu gelmez isteklerden kurtuldum..."

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Emir Abdülkadir buradaki seçme yazılarında içsel yolculuğun sonunda varılan gerçekliğe ilişkin önemli ipuçları veriyorlar...

Yunus Emre soruyor: "Nedir?"
... Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicâb nedür
Çün aybı yok görklü yüzün üzerinde nikâb nedür ...
Ramazan ne olaki?
... Kendimize hak gördüğümüz bir rahatlıktan veya bizi güden bir kötü alışkanlıktan bir gün için bile olsa sakınalım. İster yiyecek, ister arabamız veya internet olsun ruhumuzu bunlarsız idare ederek gıdalandıralım. Bu bizi daha güçlü kılacak, öz-denetimimizi geliştirecek ve bencilliğin ve açgözlülüğün egemen olduğu bu günlerde bizi ben- merkezli meşgalelerin ötesine taşımaya yardımcı olacaktır...

Kabe'nin Hakikatteki anlamı / Bawa Muhaiyeddin
Sri Lankalı Sufi Bawa Muhaiyeddin, Kabe'nin hakikatteki anlamını anlatıyor.
Bir Çinli bilim adamının oğluna mektubu
1270 yılında kaleme alınmış bu mektup Çinli gökbilimci Fao-Mun-Ji'ye ait. Başında Nasreddin et-Tusi'nin bulunduğu Meraga'daki gözlemevinde çalıştığı bilinen Fao-Mun-Ji bu mektubu Çin'den ayrılmadan hemen önce oğluna yazmış. Ülkesinden ayrılma sebeplerini anlattığı bu mektupta kendisinin Batı'ya yapacağı yolculuğu bir zamanlar Lao Tse'nin Batı'ya yaptığı yolculuğa benzetiyor. Mektup Taoculuğun kurucusu Lao-Tse'nin aydınlanış öyküsünü anlatması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.
Süryaniler: Kadim toprakların, kadim Hıristiyanları
Hz. İsa'nın Mendili — İkinci Kilise — Yeryüzünün İlk Üniversitesi — Tarihten Bugüne — Göçler... Göçler... — Günümüzde Süryaniler — Türkiye Süryanileri azınlık mı? — Süryani Kadim Kilisesi — Süryani dili — Süryani ezgileri
Şuan Zang: Hikmetin peşinde bir Budist rahip
Çinli Budist rahip Şuan Zang Sanskritçe yazılmış özgün Budist metinlere ulaşmak ve bunları Çince’ye çevirmek için çok uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıktı...
İnsan'ı Gösteren Pusula
"Allahım, lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim; bölücü değil, bağdaştırıcı olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lütfet..."

İslam'ın ve insanlığın özü ve özeti olan bu dua bize insanlığımızın istikametini gösteren bir pusula gibi...